Menu

volgende paginavorige paginaterug naar dashboardSchoolgids

 23/33 

8. Vertegenwoordiging en inspraak

Meepraten en meebeslissen over onderwijszaken vinden wij op het Bredero Beroepscollege belangrijk, ook voor ouders en leerlingen. In april 2016 is voor het VOvA een nieuwe medezeggenschapsstatuut vastgelegd, dat ingaat op 1 augustus 2016. Nieuw daarin is een op te richten deelraad per schoollocatie. In deze deelraad zullen personeelsleden, ouders en leerlingen vertegenwoordigd zijn. Alle onderwerpen die betrekking hebben op de school, komen in de deelraad aan bod. Het medezeggenschapsstatuut en de reglementen zijn op te vragen bij de schooldirecteur.

Aan het begin van het nieuwe schooljaar (2016-2017) zullen er verkiezingen voor ouders en leerlingen plaatsvinden. Daarna zal de deelraad verder vorm gaan krijgen. Meer informatie is te vinden op onze website.

Naast de medezeggenschap hebben wij op school ook nog een leerlingenraad en een ouderplatform.

Ouderplatform
Het ouderplatform vertegenwoordigt de ouders. Zij bespreekt alles wat kan en nodig is om de belangen van leerlingen en ouders te behartigen. Minimaal vier keer per jaar vinden er openbare ouderplatformvergaderingen plaats. Regelmatig overlegt het ouderplatform met de schoolleiding. Het ouderplatform fungeert ook als klankbordgroep voor de oudergeleding van de medezeggenschapsraad. Op onze website kunt u zien welke ouders op dit moment zitting hebben in het ouderplatform. Als u hiervoor belangstelling heeft, dan kunt u voor meer informatie terecht bij de schooldirecteur.

Leerlingenraad
De leerlingenraad behartigt de belangen van de leerlingen. Daarom is het belangrijk dat alle leerjaren in zo’n leerlingenraad vertegenwoordigd zijn. Een leerlingenraad heeft verschillende taken:

  • Meedenken en meepraten over zaken die de belangen van de leerlingen betreffen. Zo speelde de leerlingenraad een rol bij de totstandkoming van het leerlingenstatuut.
  • Organiseren van activiteiten voor leerlingen samen met leerlingen, zoals schoolfeesten en bijeenkomsten.
  • Meedenken over het beleid van de school. De leerlingenraad is vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad.

Op onze website leest u welke enthousiaste leerlingen op dit moment zitting hebben in de leerlingenraad.